GHID. Care sunt pașii pentru a obține o locuință într-un cartier ANL

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă au posibilitatea să închirieze o locuință construită de ANL. După un an în care o folosesc în chirie, tinerii au șansa de a cumpăra locuința.

Prioritatea în obținerea unei locuințe ANL este stabilită prin punctaj, după mai multe criterii. Iată ce trebuie să conțina dosarul tău și care sunt categoriile de persoane avantajate.

Autoritățile locale sunt cele care pun la dispoziția ANL terenurile pe care se ridică blocurile ANL. În general, se construiesc blocuri compuse din apartamente cu una sau două camere și cu regim de înălțime redus, de maxim 4-5 etaje.

Pentru a finaliza actele, va trebui să faci o vizită la un astfel de cabinet notarial.

Iată ce trebuie sa conțină dosarul:

Cerere tip de la registratura primăriei;

Adeverință de salariu (soț, soție) cu venitul net pe ultimele 12 luni (persoanele care nu au niciun venit vor prezenta o declarație notarială)

Certificat fiscal (soț, soție) din care să rezulte că nu dețineți locuință în proprietate (se obține de la primărie)

Copii xerox buletine, cărți de identitate (pentru toate persoanele), certificat de căsătorie (pentru toate familiile), certificat(e) de naștere copil/copii, care locuiesc la adresa declarată

Contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte suprafața locuibilă (unde locuiți cu mutație definitivă sau reședință de flotant)

Persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale, iar în contract se va specifica chiria

Pentru persoanele cu care conviețuiesc la aceeași adresa cu același domiciliu se va prezenta copie xerox după buletinele de identitate – persoanele majore, pentru minori – copie xerox după certificat(e) de naștere

Certificat medical cu gradul de invaliditate (după caz)

Declarație notarială (soț, soție) din care să rezulte că nu deține și nu a deținut nicio locuință pe care a înstrăinat-o după 1 ianuarie 1990

Acte de studii

Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul de persoane care plătesc întreținerea

Copie dupa cartea de muncă (soț, soție), adusă la zi

Vă încadrați pentru obținerea unei locuințe într-un ansamblu ANL dacă:

Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii

Cel care aplică pentru obținerea unei locuințe ANL și ceilalți membri ai familiei – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuința. Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în sensul și în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere:

locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj

locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură

deținerea cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști

chiriașii din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari

situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii

cei care aplică pentru obținerea unei locuințe ANL trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe.

Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat – 10 puncte

1.2. Tolerat în spațiu – 7 puncte

1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): – mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv – 5 puncte

b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv – 7 puncte

c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv – 9 puncte

d) mai mică de 8 mp – 10 puncte

2. Starea civilă actuală:

Starea civilă:

a) căsătorit – 10 puncte

b) necăsătorit – 8 puncte

Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

1 copil – 2 puncte

2 copii – 3 puncte

3 copii – 4 puncte

4 copii – 5 puncte

peste 4 copii – 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) Alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală:

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită însoțitor sau o cameră în plus – 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului:

până la 1 an – 1 punct

între 1 și 2 ani – 3 puncte

între 2 și 3 ani – 6 puncte

între 3 și 4 ani – 9 puncte

pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte

Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională:

Fără studii și fără pregătire profesională – 5 puncte

Școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă – 8 puncte

Studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă – 10 puncte

Pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată – 13 puncte

Studii superioare – 15 puncte

6. Situații locative sau sociale deosebite:

Tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15 puncte

Tineri care au adoptat sau adoptă copii – 10 puncte

Tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte

7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie

mai mic decât salariul minim pe economie – 15 puncte

între salariul minim pe economie și salariul mediu brut pe economie – 10 puncte.

Jurnalist GreatNews, Dan Arsenie lucrează în presa centrală din 2007 şi a scris pentru publicaţii ca Evenimentul Zilei, realitatea.net şi Yahoo News România. Scrie cu pasiune reportaje şi portrete jurnalistice şi acordă o atenţie ridicată promovării oamenilor frumoşi şi a locurilor frumoase din România.