Henny Gylfa, Iceland

Helen Whelton, U.K
Wedding, Tatton Hall, Manchester