Helen Whelton, U.K

Hamed Nazari, Iran
Henny Gylfa, Iceland